โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงิ้ว ได้จัด โครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ ไม่พร้อม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงิ้ว ได้โครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจสามารถเลือกใช้วิธีคุมกำเนิด และการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565