โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตานา ได้จัด โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตานา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย โทษของการดื่มสุราและสูบบุหรี่รวมไปถึงการจัดการกับสภาวะทางอารมณ์ที่ถูกต้องและการจัดการสุขภาพหรือดูแลสุขภาพตนเอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565