โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตานา ได้จัด โครงการให้ความรู้มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตานา ได้จัด โครงการให้ความรู้มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก เพื่อกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองตานา ได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการตรวจค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกก็จะทำให้อัตรา การเกิดโรค , อัตราการป่วยและอัตราการตายจากโรคมะเร็งลดลง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565