แผนการดำเนินงานประจำปี และการติดตามการดำเนินงานตามแผน