ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566  (ข้อมูล ณ  มีนาคม 2566)  

การบริการ
ต.ค.65
พ.ย.65
ธ.ค.65
ม.ค.66
ก.พ.66
มี.ค.66
เม.ย.66
พ.ค.66
มิ.ย.66
ก.ค.66
ส.ค.66
ก.ย.66
รวม
1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
20
6
2
9
4
4
 
 
 
 
 
 
45
2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3
2
5
4
11
10
 
 
 
 
 
 
35
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
-
-
-
1
-
-
 
 
 
 
 
 
1
4. การจดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่)
1
1
1
1
2
2
 
 
 
 
 
 
8
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
-
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
-
1
2
-
2
1
 
 
 
 
 
 
6
7. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1)
-
-
1
-
-
-
 
 
 
 
 
 
1
8. การแจ้งขุดดิน ถมดิน
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
-
9. การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
-
6
2
6
2
1
 
 
 
 
 
 
17
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
2
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
2
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
-
12. การรับชำระภาษีป้าย
-
-
-
10
17
13
 
 
 
 
 
 
30
13. การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
1
14. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
-
15. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
-
9
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
9
รวม
27
25
13
31
28
31
 
 
 
 
 
 
155

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565   

การบริการ
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
ม.ค.65
ก.พ.65
มี.ค.65
เม.ย.65
พ.ค.65
มิ.ย.65
ก.ค.65
ส.ค.65
ก.ย.65
รวม
1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
16
13
-
15
2
3
-
9
5
5
3
2
73
2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
1
1
1
1
2
-
2
3
3
3
-
2
19
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. การจดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่)
3
-
1
4
2
1
1
2
3
1
-
1
19
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
1
-
3
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
-
-
1
1
-
-
-
1
-
-
-
-
3
7. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1)
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
8. การแจ้งขุดดิน ถมดิน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9. การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
2
4
6
2
9
4
5
4
3
-
6
-
45
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. การรับชำระภาษีป้าย
-
-
-
20
10
8
2
-
1
-
-
2
43
12. การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-
-
-
-
13
158
130
52
6
42
53
2
456
13. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
81
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
121
14. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
81
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
91
รวม
186
18
9
45
35
174
140
122
21
51
63
9
873

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564   

การบริการ
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
รวม
1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
9
39
1
32
10
4
1
3
1
5
2
1
108
2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
-
1
1
2
4
4
-
-
-
-
-
-
12
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
4. การจดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่)
1
1
-
1
3
2
-
4
2
2
-
-
16
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
-
-
-
1
-
-
-
1
-
1
-
1
4
7. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1)
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
8. การแจ้งขุดดิน ถมดิน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
9. การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
3
-
1
1
1
1
-
2
-
2
1
-
11
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
10. การรับชำระภาษีป้าย
-
-
-
-
20
15
-
5
-
-
-
-
40
12. การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-
-
-
-
-
-
7
10
-
15
-
-
32
13. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
14. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
รวม
13
44
7
38
38
26
8
28
3
25
3
2
234