ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ที่
ประเภทการ้องเรียน/ข้อกล่าวหา
จำนวน(ราย)
อยู่ระหว่างสอบ
ข้อเท็จจริง
อยู่ระหว่าง
สอบสวนทางวินัย
ยุติเรื่อง/
ไม่มีมูล
ลงโทษ
ทางวินัย
ลงโทษ
ทางแพ่ง
ลงโทษ
ทางอาญา
อื่น ๆ
ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่
ประเภทการ้องเรียน/ข้อกล่าวหา
จำนวน(ราย)
อยู่ระหว่างสอบ
ข้อเท็จจริง
อยู่ระหว่าง
สอบสวนทางวินัย
ยุติเรื่อง/
ไม่มีมูล
ลงโทษ
ทางวินัย
ลงโทษ
ทางแพ่ง
ลงโทษ
ทางอาญา
อื่น ๆ
ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์
 
-ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่
ประเภทการ้องเรียน/ข้อกล่าวหา
จำนวน(ราย)
อยู่ระหว่างสอบ
ข้อเท็จจริง
อยู่ระหว่าง
สอบสวนทางวินัย
ยุติเรื่อง/
ไม่มีมูล
ลงโทษ
ทางวินัย
ลงโทษ
ทางแพ่ง
ลงโทษ
ทางอาญา
อื่น ๆ
ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์
1
ทุจริต
1
-
-
1
-
-
-
-